Strefa klienta
+48 660 941 100
Regulamin
Regulamin usług Expro Sp. z o. o. z dn. 18.02.2015 r.
Regulamin usług Expro Sp. z o. o. z dn. 18.02.2015 r.


Regulamin świadczenia usług hostingowych przez Expro sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych przez Expro sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

Regulamin
niniejszy dokument określający zasady korzystania z Usług hostingowych świadczonych przez Expro sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na rzecz Klienta;
Expro

Expro sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nad Strugą 7 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018416, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 835 000 zł, posługującą się następującymi oznaczeniami identyfikacyjnymi: NIP 677-21-76-570, REGON: 356321398, występująca jako dostawca usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą niniejszego Regulaminu

Umowa

umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są Regulamin, Specyfikacja techniczna oraz Cennik usług.

Klient
osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę
Konsument
osoba fizyczna korzystająca z Usługi Expro, na podstawie umowy, którą zawarła w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Usługi hostingowe
pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Expro lub w Cenniku usług, udostępnianie do korzystania z urządzeń (serwer) lub przestrzeni dyskowej (serwer wirtualny) w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie elektronicznym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi,
Specyfikacja techniczna usług
wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Expro na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy
Cennik usług
dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Expro, aktualnie obowiązujący, publikowany na stronie www.expro.pl
Opłata abonamentowa
pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata roczna z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Expro na podstawie Umowy
Zamówienie
wprowadzenie przez Klienta z wykorzystaniem Serwisu expro.pl do środka komunikacji elektronicznej informacji, których podanie konieczne jest do zawarcia Umowy lub zlecenie założenia Usług hostingowych złożone do Biura Obsługi Klienta Expro
Regulaminy szczególne
dokumenty publikowane w Serwisie Expro, określające warunki świadczenia usług na warunkach innych niż wynikających z Regulaminu oraz Cennika; przedmiotem Regulaminu szczególnego może być również określenie warunków promocji w zakresie świadczenia usług.

 1. Expro udostępnia regulamin na stronie expro.pl w formie pozwalającej na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 2. Do współpracy z system teleinformatycznym Expro wymagane jest dysponowanie lub wykorzystanie urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet, a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP oraz obsługi stron internetowych, o funkcjonalności co najmniej Microsoft Internet Explorer wersja 8.0. lub Mozilla Firefox wersja 3.6.

 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

 4. Expro, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) na stronie www.expro.pl zamieszcza informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,

II. Zawarcie umowy

 1. Klient z chwilą złożenia Zamówienia potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminów szczególnych przewidzianych dla wskazanych w Zamówieniu Usług i Cennika oraz że akceptuje wszystkie ich postanowienia.

 2. Złożenie Zamówienia na Usługę lub uiszczenie opłaty dotyczącej Usługi oferowanej przez Expro oraz przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej Usługi do Expro jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu, odpowiedniego Regulaminu szczególnego przewidzianego dla tej Usługi oraz Cennika.

 3. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że Regulaminy szczególne przewidują inny czas trwania Umowy określony dla danej Usługi.

 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie składania zamówienia z wykorzystaniem udostępnionego Serwisu następujących danych:

1. Klient niebędący Konsumentem:

a) imię i nazwisko/nazwa podmiotu – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taki nie jest prowadzony dla określonej grupy podmiotów – zgodnie z aktem powołania tego podmiotu,

b) imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

c) adres siedziby,

d) e-mail,

e) telefon,

f) NIP,

g) REGON,

2. Konsument:

a) imię i nazwisko,

b) adres zameldowania,

c) e-mail,

d) telefon,

e) PESEL, 1. Expro uprawnione jest do weryfikacji podanych danych za pomocą prawnie dostępnych środków. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności przekazanych danych, mogą wystąpić z żądaniem dostarczenia w terminie 3 dni dokumentów lub ich kopii potwierdzających wskazane dane, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy albo rozwiązania takiej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Użytkownik Konta Klienta, niebędący jednocześnie Klientem, ponosi odpowiedzialność za istnienie po jego stronie pełnomocnictwa lub upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Klienta, obejmującego swoim zakresem umocowanie do zawarcia Umowy na warunkach Regulaminu i Regulaminów szczególnych oraz Cennika. W razie braku istnienia pełnomocnictwa lub upoważnienia, albo w przypadku przekroczenia granic udzielonego umocowania, Użytkownik Konta Klienta ponosi względem Expro odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.III. Warunki świadczenia Usług Hostingowych


 1. W ramach Umowy abonamentowej świadczenia Usługi Hostingu, Expro udostępnia Klientowi przestrzeń dyskową i zapewnia mu możliwość zapisywania i administrowania danymi zapisanymi w formacie elektronicznym z wykorzystaniem Serwisu Expro, zgodnie z parametrami określonymi dla danej Usługi Hostingu.

 2. Przeniesienie przez Klienta praw i obowiązków wynikających z Umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Expro Usługi Hostingu, dla swej skuteczności wymaga zgody Expro

 3. Zmiana parametrów Usługi Hostingu możliwa jest wraz z odnowieniem Usługi, chyba że strony Umowy inaczej postanowią.

A. Inne usługi

 1. Do innych Usług pozostających w ofercie handlowej Expro stosuje się Regulaminy szczególne określające warunki korzystania z tych Usług. Regulamin niniejszy stosuje się do tak określonych Usług w sprawach nie uregulowanych w Regulaminach szczególnych.

B. Blokada usług

1.Expro jest uprawnione do dokonania Blokady Usług Klienta w przypadku gdy:

 1. stwierdzi naruszenie przez Użytkownika zasad korzystania z usługi

 2. stwierdzi brak wniesienia opłaty tytułem świadczonej usługi na rzecz Expro

2.Expro informuje Klienta na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia usługi o przyczynie Blokady.

3.Blokada nie stanowi wypowiedzenia umowy ani rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.


IV. Prawa i obowiązki stron

A. Prawa i obowiązki Expro

 1. Expro zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminach szczególnych oraz zgodnie z cenami wymienionymi w Cenniku lub na podstawie indywidualnych ustaleń ofertowych ustalonych w zawartej Umowie.

 2. Usługi dodatkowe są dostępne dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty i tylko pod warunkiem zgłoszenia w ramach udostępnionego Serwisu chęci korzystania z nich - o ile są one wymienione w specyfikacji Usługi jako z nią powiązane.

 3. W ramach realizacji zamówionych Usług Expro zapewnia sprawność działania serwerów, na których umieszczone są strony www i poczta e-mail, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Rozdziale VII Regulaminu.

 4. Expro dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie, a w sytuacji planowanego, czasowego odłączenia dostępu, poinformuje Klientów wysyłając co najmniej na 48 godzin przed planowanym czasowym odłączeniem dostępu na podany adres e-mail wiadomość, w której wskazany zostanie czas planowanego czasowego odłączenia dostępu oraz jego przyczyna.

 5. W przypadkach stwierdzenia podczas obowiązywania Umowy faktu podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych Klienta Expro może wezwać Klienta do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia bądź zmiany danych w terminie 3 dni, pod rygorem zablokowania dostępu do Usług albo wypowiedzenia Umowy po bezskutecznym upływie tak określonego terminu.

 6. Expro zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania na podane konta poczty e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Expro związanych ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy, które nie są informacją handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną,

 2. do ograniczenia lub wstrzymania świadczenia Usługi świadczonej na podstawie Umowy abonamentowej, jeśli przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Klient nie ureguluje opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy,

 3. automatycznego zablokowania świadczenia Usługi, w przypadku przekroczenia przez Klienta parametrów wynikających ze specyfikacji danej Usługi.

 4. do zablokowania serwera na okres co najwyżej 48 godzin rocznie w celu dokonania konserwacji i kontroli okresowej sprzętu.

B. Prawa i obowiązku Klienta

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa, Regulaminu i Regulaminów szczególnych oraz praw osób trzecich.

 2. Oferowane Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do prezentacji materiałów własnych Klienta oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Expro

 3. Za treści przekazywane przez Klienta przy wykorzystaniu sieci i usług Expro odpowiada wyłącznie Klient.

 4. Klient na własną odpowiedzialność korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu sieci i usług Expro

 5. Zabronione jest zarówno umyślne jak i nieumyślne (np. na skutek błędów w skryptach Klienta) przeciążanie sieci i serwerów, wysyłanie przez Klienta poczty masowej rozumianej jako seryjna wysyłka listów e-mail do więcej niż 100 adresatów, transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne uciążliwe postępowanie. W razie stwierdzenia przez Expro naruszenia powyższego postanowienia, Expro wezwie osobę dopuszczająca się naruszeń do ich zaniechania w terminie nie dłuższym niż 12 godzin, ze wskazaniem przyczyny stanowiącej podstawę wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu lub ponownego dopuszczenia się naruszenia po wcześniejszym wezwaniu, Expro uprawniona jest do zablokowania usług świadczonych na rzecz podmiotu dopuszczającego się naruszeń. W razie, gdy Klient dopuszcza się naruszenia przepisów prawa, albo jego działanie może spowodować szkodę u innych użytkowników Internetu, Expro ma prawo – bez konieczności wezwania – zablokowania dostępu do świadczonych usług, o czym poinformuje Klienta dopuszczającego się naruszenia.

 6. Klient oraz Użytkownik Konta Klienta jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta Klienta.

 7. Klient jest zobowiązany poinformować Expro o każdorazowej zmianie swoich danych. W przypadku zaniechania niniejszego obowiązku ponosi on wszelkie prawne konsekwencje takiego zaniechania. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej, doręczenie korespondencji na dotychczasowe konto e-mail lub adres Klienta uznaje się za skuteczne.

V. Płatności

 1. Świadczenie oraz Odnowienie świadczenia Usług odbywa się według aktualnego Cennika oraz zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach szczególnych.

 2. Klient dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy wskazany przez Expro.

 3. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji technicznej usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

 4. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

 5. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania Operatorowi dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego.

 6. Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT albo faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty litem zwykłym lub poczty elektronicznej.

 7. Expro wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

 8. Expro przesyła fakturę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 9. Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu świadczonych Usług,

 10. Zapłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy wskazany przez Expro

 11. Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Klient.

 12. Za dzień zapłaty uznaje się zawsze datę uznania pełnej kwoty na rachunku bankowym Expro

 13. Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi przez Expro


VI. Odpowiedzialność Expro

Expro nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność Expro ogranicza się do wysokości szkody i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej Usługi przez Expro w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie usługi trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi. Ograniczenie odpowiedzialności Expro do wysokości straty wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za Usługę należna jest opłata jednorazowa. Ograniczenie odpowiedzialności opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

VII. Zmiany po stronie Klienta świadczonych Usług

A. Aktualizacja danych Klienta

 1. W razie zmiany w trakcie trwania umowy o świadczenie Usług danych Klienta, o których mowa w rozdz. II pkt. 4 Regulaminu, Klient jest zobowiązany do poinformowania Expro o zmianie swoich danych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że dane Klienta uległy zmianie, a Klient nie poinformował Expro o zmianie danych, Expro uprawniona jest do żądania od Klienta podania aktualnych danych Klienta.

 3. Expro uprawniona jest do żądania od Klienta przedłożenia dokumentów potwierdzających aktualne dane Klienta wskazane w rozdz. II pkt. 4, które uległy zmianie w trakcie trwania Umowy abonamentowej.

B. Zmiana Klienta

 1. Przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Expro, powoduje przejście na ten podmiot (nowego Klienta) wszelkich dotychczasowych praw i obowiązków wynikających z zawartej z dotychczasowym Klientem Umowy abonamentowej, Regulaminu oraz innych regulacji określających zasady świadczenia usług przez Expro.

 2. Klient lub podmiot wstępujący w miejsce Klienta, informują niezwłocznie Expro o zawarciu umowy o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług.

 3. Przekazanie danych dotyczących nowego Klienta odbywa się poprzez wypełnienie wniosku, którego formularz dostępny jest na stronie www.expro.pl w ramach procedury zmiany Klienta.

 4. Osoba wstępująca w miejsce dotychczasowego Klienta, wraz ze złożeniem wniosku o zmianę Klienta, akceptuje treść Regulaminu, Regulaminów szczególnych oraz Cennika, które mają zastosowanie do Umowy, w ramach której następuje zmiana Klienta.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi i w celach służących świadczeniu przez Expro Usług, informowaniu o zmianach warunków świadczenia Usług oraz wystawianiu dowodów księgowych.

 2. Podanie danych przez Kontrahenta/Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.

 3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Expro, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Klient oraz Expro zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści korespondencji.

 5. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Expro, a następnie wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Organizacje prowadzące rejestr i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać przesłana na adres siedziby Expro w formie pisemnej i zawierać dane Klienta takie jak: imię i nazwisko lub/i nazwa, numer klienta, adres do korespondencji, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis osoby uprawnionej (zgłoszenie reklamacyjne).

 2. Expro obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.

 3. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze sposobem przedstawionym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym lub nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. Rozwiązanie umowy

 1. Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy abonamentowej ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego przewidzianego dla danej Usługi.

 2. Wypowiedzenie dla swej skuteczności winno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczone na adres siedziby Expro listem poleconym na 30 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.

 3. Klient będący Konsumentem ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 4. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta, ma on prawo odstąpić od zawartej Umowy, składając Expro oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy przez Konsumenta stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 5. Expro może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:

 1. podjęcia przez Expro decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi,

 2. podjęcia przez Expro decyzji o zakończeniu działalności,

 3. podjęcia przez Expro decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części,

 4. z innych ważnych przyczyn.


 1. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy oraz upływ okresu wypowiedzenia umowy, a także Rezygnacja skutkuje brakiem dostępu do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Klienta na serwerze lub serwerach.

XII. Rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku powstania sporów wynikających z realizacji Umowy zawartej między Expro a Klientem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Expro – na warunkach opisanych poniżej – przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych, w tym wprowadzenia nowego regulaminu. Expro zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto Klienta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu.

 2. Informacja przekazywana Konsumentowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W przypadku pozostałych Klientów, informacja będzie zawierać adres strony www, na której publikowany jest Regulamin.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy prawa międzynarodowego.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2015 r.

   ZAŁĄCZNIK NR 2

  INFORMACJA

  DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  PRZEZ KONSUMENTA


  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

  Expro Sp.z o.o.

  ul. Nad Strugą 7

  31-411 Kraków


  Telefon, Fax i Email podany na naszej stronie poczta.expro.pl o swojej decyzji o odstąpieniu
  od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej poczta.expro.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


  Skutki odstąpienia od umowy


  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
  od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
  14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
  17 sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
  chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w za wyraźną zgodą Państwa, jeśli zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy;

Powrót do aktualności
Czym się zajmujemy? Sprawdź jak wspieramy e-biznes
DLaczego EXPRO?
Firma Expro zaistniała na rynku w 2000 roku. Od tego czasu zajmujemy się kompleksową obsługą internetową małych oraz średnich przedsiębiorstw a także instytucji i osób prywatnych. Zapewniamy naszym klientom obsługę w zakresie pośrednictwa w rejestracji oraz utrzymania domen internetowych. Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach hostingowych, tworzeniu stron WWW, w ramach których udostępniamy aplikację CMS oraz BIP. Umożliwiamy reklamę witryn w wyszukiwarkach poprzez pozycjonowanie, linki i boksy sponsorowane. Tworzymy kampanie mailingowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oferujemy certyfikaty SSL. Expro to przede wszystkim ludzie, zespół specjalistów w dziedzinie internetu, którzy zawsze chętnie i kompetentnie pomogą zaistnieć „w sieci”
więcej
 • Pomoc
  Najczęstsze błędy w programie pocztowym ...
  więcej
 • Firma
  więcej
 • Inne
  więcej
 • Programy w chmurze
  ActiveBIP - aplikacja do zarządzania informacją w Biuletynie Informacji Publicznej
  więcej
 • Www
  więcej
 • E-marketing
  Bądź numerem 1 na liście w Google. Płać tylko za efekty, zarabiaj więcej w sieci.
  więcej
 • Hosting i Serwery
  Profesjonalny dobór usług hostingowych przygotuje Twoją firmę do skutecznych działań rynkowych.
  więcej
 • Certyfikaty SSL
  Prowadzisz biznes online? Przesyłasz poufne dane przez Internet? Przetwarzasz dane osobowe? Zamów certyfikat.
  więcej
 • Domeny
  Nigdzie taniej nie odnowisz. Nie stosujemy gwiazdek, ukrytych kwot, drobnych druków. Przejrzysta oferta i niskie ceny.
  więcej
Kontakt
Expro sp. z o.o. ul. Nad Strugą 7 31-411 Kraków
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 - 17:00
Kom: +48 660 941 100 bok@expro.pl